Opgraving HSL Westrik,1999-2000

Archeologie
-1500 tot 1200
0e2925d00bcc9b4d5351cea962bf4e11 0e2925d00bcc9b4d5351cea962bf4e11

De contouren van een kringgreppel uit de midden Bronstijd

F8462741b255f5c6a33105b22adeff08 F8462741b255f5c6a33105b22adeff08

Bijna complete pot uit de Late IJzertijd of Vroeg-Romeinse tijd.

88545d411b87d22c543abedc924e441b 88545d411b87d22c543abedc924e441b

Fragment van reliëfbandamfoor, datering 9-11e eeuw

Dac15ab513a6a5e8c6df6c8b5d73b03d Dac15ab513a6a5e8c6df6c8b5d73b03d

Fragment van een pot vervaardigd in zgn. Duisburgs aardewerk. Datering 10e eeuw. Gevonden in een vroegmiddeleeuwse waterput.

/

In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft in 1999 een Aanvullend Archeologisch Onderzoek op deze locatie plaatsgevonden. Voorafgaand aan dit onderzoek is deze vindplaats is verkend door de Stichting Regionaal Archeologisch Archiverings Project (R.A.A.P.) d.m.v. een boorcampagne. Op grond van de resultaten werd de vindplaats geselecteerd voor een Definitief Archeologisch Onderzoek.

F0a41d8c378a3874fdc227ef16a0678b
F5ef38f4b0e469b2d7e6f61b49cb1a4e
Het onderzochte deel van het zogenaamde "shuttle-traject" op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. Rechts (in grijs) van het deelgebied Westrik ligt het deelgebied Mr. Bierensweg.

Het onderzoeksgebied ligt niet in het tracé van de HSL zelf, maar strekt zich in oostelijke richting uit over de plek waar verstoring gaat plaatsvinden door het verleggen van de spoorlijn Breda-Roosendaal. Tevens zal de aanleg van twee verbindingsbogen voor de in- en uittakking van de lijn Breda-Antwerpen en v.v. verstoring van het bodemarchief veroorzaken. Op vindplaats Westrik werd bij de vooronderzoeken een esdek aangetroffen dat op zijn vroegst vanaf de Late Middeleeuwen door plaggenbemesting is gevormd. Onder het esdek opgegraven grondsporen wijzen erop dat bijna de hele vindplaats is gebruikt als nederzettingsterrein. Uitzondering is de noordoosthoek, waar resten van een grafheuvel de aanwezigheid van een grafveld uit de Bronstijd, IJzertijd of eventueel de Romeinse tijd doen vermoeden.

Cbfa69a4068060fcb77eaddd82fc2888
90b049ff795c17518adf341c88a0db49
Links de kringgreppel behorend bij een grafheuvel uit de Midden- Bronstijd.Rechts een ondiep kuiltje met IJzertijd aardewerk.

Huisplattegronden, sporen en het gevonden aardewerk duiden op gebruik van het nederzettingsterrein in de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen. Vondsten bestonden uit duurzame materialen als aardewerk, bouwmateriaal en natuursteen. Vooral het handgevormde aardewerk uit de IJzertijd of Romeinse tijd was sterk afgesleten, maar nog wel determineerbaar. Uit het esdek en recente context zijn metaalvondsten afkomstig.

5f78f3d49118a477165bfeaf82b8206e
47a65f37f6e74fabc491787d165e21cb
Grondsporen, vóór en na het couperen, van een tweebeukige boerderij uit de Romeinse Tijd

Als voorbeeld van de gevolgen die egalisatie en ploegen in de Nieuwe tijd op het bodemarchief hebben gehad, is de vondstspreiding op Westrik illustratief. Uit een verzamelvak werden maar liefst 313 scherven uit de IJzertijd geborgen.
Uit onderzoek naar ongewervelden uit waterputten blijkt de aanwezigheid van vochtige tot natte weidegronden in de Vroege Middeleeuwen, hetgeen een indirecte aanwijzing is voor het weiden van vee. Botanisch onderzoek bevestigde de aanwezigheid van weidegronden. De resten van een roofmijt wijzen op de aanwezigheid van pluimvee.

459bbac8744ba0d4514db9d2c5acfa9c
Ad8455a84517d6c99dc9c1a4882bbc62
Links de contouren van een vroegmiddeleeuwse boomstamwaterput, rechts het couperen van deze put. Het hout van deze put kon gedateerd worden in de periode 640-780 n. Chr.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven