Opgraving HSL Mr. Bierensweg 2001

Archeologie
-1500 tot 1250
C81e1d2ec81048a80a2d796bfa71a053 C81e1d2ec81048a80a2d796bfa71a053

Vroegmiddeleeuwse waterput, opgebouwd uit houten staanders en liggende planken.

4c5fb0bb37c7643e9c60a242babde449 4c5fb0bb37c7643e9c60a242babde449

De inhoud van alle waterputten, kuilen en greppels werd in grote zeefmachines gezeefd zodat ook het kleinste vondstmateriaal bewaard bleef

870670bff930dc1461fcd7f3a0eae31b 870670bff930dc1461fcd7f3a0eae31b

Grootschalig archeologisch onderzoek in een landschap dat nu doorsneden wordt door het "shuttle-traject"; de aansluiting tussen de HSL en station Breda

/

In het kader van het zogenaamde "shuttle-tracé" (aansluiting van HSL en Breda-Centraal) zijn op deze vindplaats elf proefsleuven aangelegd met elk twee opgravingsvlakken. In een latere fase zijn een flink aantal proefsleuven opgenomen in grote opgravingsvlakken ten oosten en westen van de Mr. Bierensweg.

2d491f16f723c4610c8cb095db9b9ffc
E3f52420bcc983e0775344608cc7d149
Het onderzoeksgebied "tracé Mr. Bierensweg" op de huidige topografie en op de toporafische kaart van 1869. Links aanluitend het deelgebied "HSL Westrik". Rechtsboven het archeologisch onderzoek Steenakker/Huifakker

De vindplaats strekt zich uit over een brede dekzandrug en wordt in het oosten begrensd door een beekdal van de Bethlehemloop en een zijtak: de Vinkenburgse Loop. Vooral in het oostelijke deel van de vindplaats bleek op enkele plaatsen nog een pakket ongestoord esdek aanwezig. Onder het esdek zijn bewoningssporen uit de IJzertijd en de vroege en late Middeleeuwen bewaard gebleven.
Er werden een huisplattegrond uit de late IJzertijd opgeggegraven, Vijf plattegronden uit de vroege middeleeuwen en één uit de late middeleeuwen. Van drie boerderijen kon aan de hand van de begeleidende bijgebouwen, waterputten en greppels, de erven gereconstrueerd worden.

5fce026af57ff9ca7fb9dba2912605f2
B981e1d656d36176945d713c57c3c213
Links een opgegraven huisplattegrond uit de Vroege Middeleeuwen. Rechts een deels blootgelegde waterput uit de middeleeuwen met een wand van vlechtwerk. DHet onderzoek naar de twijgen weest uit dat er voor het vlechtwerk een groot aantal soorten hout zijn gebruikt.

Helemaal aan de oostzijde van de vindplaats zijn beekdalafzettingen van de Bethlehemloop en VInkenburgseloop aangesneden, die op één locatie zijn bemonsterd voor pollenonderzoek. Het waren de veenafzettingen in deze beeklopen die bijzonder veel informatie gaven over het natuurlijk landschap en de invloed van de mens daarop.

Wat stond er in de krant?

Ook zijn enkele brede grachtvormige sporen aangesneden, die na vergelijking met oud kaartmateriaal werden geïdentificeerd als onderdeel van (twee fasen van) aanvals- en verdedigingswerken rond Breda, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Er werd een redoute met een voorliggend verdedigingswerkje, een zogenaamde Halve Maan, gevonden dat in de belegering door Spinola in 1624/25 is aangelegd. Wat verder naar het oosten werd een dubbele gracht opgegraven die behoorde tot de linie van 1637, aangelegd tijdens het beleg van Frederik Hendrik.

7833ed16b711ca3c15e9db7f4dac6d5e
2be76eb2091b2765c29d46cce16ee1d9
Links: De opgevulde omgrachting van het redoutje uit 1624/25 zoals deze in het opgravingsvlak zichtbaar werd. Rechts een doorsnede door de dubbele omgrachting behorend bij de belegeringslinie uit 1637.

Vooral duurzame vondstmaterialen als aardewerk, bouwmaterialen en natuursteen zijn bewaard gebleven. Meer vergankelijke materialen, zoals bot en onverkoolde zaden, zijn in de grondsporen niet aangetroffen. De meest opvallende vondst is een pot uit de midden-Bronstijd, mogelijk een grafurn. Een volslagen geïsoleerde vondst omdat er tijdens deze opgraving geen sporen uit de Bronstijd zijn aangetroffen

491463ba7c2ec9922797e9e08fd0eb37
1984f5dd0439468872ba6d99bee7bb40
De vondst van kuil met een urn uit de Midden -Bronstijd (1500-1100 v. Chr.). Rechts de urn na conservering en restauratie.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven