Opgraving HSL Bagven 1999-2000

Archeologie
-700 tot 1500
254e004c6c9b71c5b897865aef819cc3 254e004c6c9b71c5b897865aef819cc3
026dbdd4dd718a725cb5e203ea19d049 026dbdd4dd718a725cb5e203ea19d049

Weefgewicht, afkomstig uit een paalkuil van een boerderij uit de Midden-IJzertijd

Bc031525047eb897b86bd3ab58ba735a Bc031525047eb897b86bd3ab58ba735a

Kannetje van roodbakkend aardewerk met een voor deze regio afwijkende vorm. Gevonden in een vroeg 16e eeuwse waterput

60e01cdcd84a5aba88bed3671bcb7d86 60e01cdcd84a5aba88bed3671bcb7d86

Steengoed kannetje, gevonden in een vroeg 16e eeuwse waterput

/

Het archeologisch onderzoek op het knooppunt Princeville vond plaats in het kader van de reconstructie van de A16 en de aansluiting van de A58. In 1999 werd een aantal proefsleuven aangelegd over het gehele onderzoeksterrein. In 2000 werden er sleuven getrokken in het daadwerkelijke tracé.

B6707b35d02d4e01a9d198d30639c3ff
305017d8face87da7e7c776c548b00cc

Vindplaats Westrik strekt zich uit over een hooggelegen dekzandrug en een lager gelegen terrein dat de overgang vormde tussen het dekzand en het noordelijk gelegen beekdal van de Bagvense Loop. Op de dekzandrug zijn restanten van een oude akkerlaag bewaard gebleven, afgedekt door een esdek, dat vermoedelijk vanaf de Late Middeleeuwen is ontstaan door het toepassen van plaggenbemesting. Onder de oude akkerlaag en het esdek zijn nederzettingssporen uit de IJzertijd en Romeinse Tijd bewaard gebleven en in het noordoosten van het terrein is tussen de oude akkerlaag en het esdek een sporenniveau aangetroffen. In het lager gelegen deel waren verspreid nog enige sporen uit de IJzertijd en Romeinse Tijd aanwezig. Hier bevond zich tevens een postmiddeleeuws greppelsysteem dat een keer is verlegd

33b75bafe03c5d016820c84e5b9def02
387a7f41f6efd33c483432b7acff7113
Aanleg van één van de proefsleuven in een nu niet meer bestaand agrarisch landschap, met aan de horizon het Liesbos. Rechts een doorsnede van een paalkuil met in de kern een hoeveelheid verbrand huttenleem

Tijdens dit onderzoek zijn vijftien huisplattegronden uit de IJzertijd gevonden met een groot aantal bijgebouwen. Daarbij zijn geen waterputten aangetroffen, wel volop kuilen die deels als waterkuil kunnen worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de eventueel aanwezige perceelgreppels kon een aantal boerderij erven (woonhuis, bijgebouwen en waterput/waterkuil) worden gereconstrueerd. Uit de Romeinse Tijd zijn slechts enkele kuilen aangetroffen en enkele greppelsporen die op grafstructuren duiden.

6cf99a0a9b2061c8c108aecd4f9e1b44

Uit de periodes daarna zijn er nog nauwelijks sporen aangetroffen, tot aan het begin van de Nieuwe Tijd. Uit het begin van de 16e eeuw stamt een waterput (zie tekening en foto )opgebouwd uit gestapelde plaggen op een wagenwiel. Daarin bevonden zich enkele complete potten. Op het kadastraal minuutplan van 1824 ligt deze waterput wel vlak langs de Bagvensestraat maar is er geen bebouwing (meer) aanwezig.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven