Prehistorische en middeleeuwse sporen van bewoning op het IABC terrein.

28-01-2022

In de winter van 2021 en 2022 is archeologisch onderzoek uitgevoerd op het IABC-terrein. Voor veel Bredanaars staat dat nog bekend als het "veilingterrein".
Naar aanleiding van de sloop van de huidige bebouwing en geplande nieuwbouw diende voorafgaand een archeologisch proefsleuven onderzoek plaats te vinden.

BR 646 22 3 low

Beekdal van de Bagvenseloop/Kruisloop

Het grootste gedeelte van het onderzoeksgebied is gesitueerd in het voormalige beekdal van de Bagvenseloop-Kruisloop, dus een laaggelegen en natte zone. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn resten van zowel de oude beekloop als het gekanaliseerde gedeelte aangetroffen, zoals deze op de kadastrale minuut van 1824 staat weergegeven. Het dekzand in deze beekdalzone was verspoeld en deels afgedekt door een kleilaagje en een veenlaag. In dit laaggelegen deel van het onderzoeksgebied zijn enkele greppeltjes/slootjes aangetroffen.

Bewoning op de dekzandrug

Richting het westen stijgt het landschap richting de dekzandrug , historisch bekend als Vinkenburg. Hier troffen we een voormalig weggetje aan: karrensporen geflankeerd door een slootje. Dit weggetje is tijdens eerder archeologisch onderzoek ten noorden van het plangebied ook aangetroffen. In het zuidwesten van het opgravingsterrein is een cluster paalsporen aangetroffen, die vermoedelijk onderdeel zijn van een huisplattegrond. In de vulling van de sporen troffen we enkele fragmenten middeleeuws aardewerk (13de eeuws) en fragmenten handgevormd (prehistorisch) aardewerk aan.

BR 646 22 2 low
Links het opgravingsvlak met de duidelijk zichtbare paalsporen. Rechts binnen de cirkel de loop van de Bagvenseloop/Kruisloop in het duidelijk zichtbare beekdal. Ondergrond is de militair-topografische kaart van ca. 1850.

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is een vervolgonderzoek uitgevoerd in dit zuidwestelijke deel van het terrein. Tijdens dit onderzoek zijn nog eens 50 paalsporen aangetroffen, die hoofdzakelijk onderdeel uitmaken van de middeleeuwse vindplaats. Enkele paalsporen hebben een datering in de brons- of ijzertijd. Ook tijdens dit onderzoek troffen we scherven middeleeuws aardewerk aan en een fragment van een maalsteen van tefriet (lavagesteente).
Direct ten westen van het plangebied zijn tijdens eerder onderzoek rond de Greenery aan de Leursebaan verschillende middeleeuwse erven aangetroffen, gevormd door huisplattegronden, bijgebouwen en waterputten. Maar in de omgeving zijn ook veel sporen en structuren uit de brons- en ijzertijd bekend.

Meer over...

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven