Opgraving Leursebaan /Greenery 2006

Archeologie
-700 tot 1860
BR 87 06 2 BR 87 06 2

De sporen van een klein waterputje, in dit geval een tonputje, worden met een scherpe pen aangekrast

BR 87 06 1 BR 87 06 1

Enkele putten hadden een zogenaamde "lage spoordichtheid". Op de achtergrond het veilingcomplex "the Greenery"

/

In het najaar van 2006 heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden aan de noord- en zuidoostzijde van het veilingcomplex "de Greenery" bij de Leursebaan. Eerder onderzoek aan de zuidzijde, tussen het veilingcomplex en de A16 en op het HSL (shuttle) tracé had veel sporen opgeleverd te dateren vanaf de bronstijd tot in de 17e eeuw.
Historisch was het terrein van belang gezien de aanwezigheid van de belangrijke middeleeuwse oost-west verbinding, de Leursebaan, en de aanwezigheid van verdedigingslinies uit de Tachtigjarige Oorlog.

BR 87 06 topo low
BR 87 06 1824 low
Het archeologisch onderzoek geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende onderzoek. In het noorden het HSL onderzoek en in het zuidwesten het onderzoek aan de Leurrsebaan.

Het onderzoek aan de noordzijde, tussen het shuttle tracé en het veilingcomplex, liet een opvallend reliëfverschil zien: het zuidelijke deel van de opgravingsputten lag in het beekdal van de Vinkenburgseloop. Archeologische sporen ontbraken daar nagenoeg. Grondverbeteringssporen ten behoeve van de aanleg van de spoorlijn in 1855 domineerden. Het beekdal is toentertijd omgespit om de waterhuishouding te verbeteren. In één van deze werkputten werd de 19e eeuwse bakstenen duiker (onderdoorgang) gevonden waarmee de Vinkenburgse Loop onder het spoor door werd geleid.

BR 87 06 4
BR 87 06 spinola low
Links een werkput aangelegd in het oude spoortracé. Het graven van sleuven diende om de ontwatering te bevorderen. Rechts reconstructie van de voorlopige (rechts) en definitieve linie (links) behorende bij het beleg van Spinola. Geconstateerd werd dat de voorlopige linie in werkelijkheid ca. 60 meter westelijk lag dan in de reconstructie was aangegeven.


Prehistorische en middeleeuwse sporen

In het "hoge" gedeelte van de werkputten werden enkele sporen aangetroffen van bijgebouwen uit de IJzertijd. Nog belangrijker waren de sporen van twee boerderijen uit resp. de vroege en volle middeleeuwen. (8e/9e eeuw en 11e/12e eeuw) Deze bewoning sluit waarschijnlijk aan op de nederzettingssporen die al eerder op het shuttle-tracé werden gevonden.

Tachtigjarige Oorlog

In een van de meest oostelijk gelegen werkputten, nabij de mr. Bierensweg werd een gracht blootgelegd die behoorde bij een schans uit 1624. Deze schans behoorde bij de (Spaanse) linie rond de stad.
In het "lage". De Schans was bij het onderzoek op het shuttle-tracé al voor een deel blootgelegd.

BR 87 06 5
BR 87 06 3
Links een doorsnede door de liniegracht uit 1624, rechts de bakstenen duiker onder het oude spportracé naar Roosendaal. Hierdoor stroomde de Vinkenburgseloop.

In de werkput tussen de Leursebaan en de zuidzijde van het veilingcomplex werd een ca. 4 meter brede gracht aangesneden die behoorde bij de verdedigingslinie uit de Tachtigjarige Oorlog. Een gevonden waterput lijkt uit de late middeleeuwen te stammen. Ook hier was er weer een opvallend verschil in het reliëf, nu door de aanwezigheid van het beekdal van de Kruisloop.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven