Opgraving HSL Bagven 1999-2000

Archeologie
-700 tot 1500
1 / 4
 •  
 • 9
  Weefgewicht, afkomstig uit een paalkuil van een boerderij uit de Midden-IJzertijd  
 • 9
  Kannetje van roodbakkend aardewerk met een voor deze regio afwijkende vorm. Gevonden in een vroeg 16e eeuwse waterput  
 • 9
  Steengoed kannetje, gevonden in een vroeg 16e eeuwse waterput  

Het archeologisch onderzoek op het knooppunt Princeville vond plaats in het kader van de reconstructie van de A16 en de aansluiting van de A58. In 1999 werd een aantal proefsleuven aangelegd over het gehele onderzoeksterrein. In 2000 werden er sleuven getrokken in het daadwerkelijke tracé.

BR-105-00_topo_low.jpg BR-105-00_1824_low.jpg

Vindplaats Westrik  strekt zich uit over een hooggelegen dekzandrug en een lager gelegen terrein dat de overgang vormde tussen het dekzand en het noordelijk gelegen beekdal van de Bagvense Loop. Op de dekzandrug zijn restanten van een oude akkerlaag bewaard gebleven, afgedekt door een esdek, dat vermoedelijk vanaf de Late Middeleeuwen is ontstaan door het toepassen van plaggenbemesting. Onder de oude akkerlaag en het esdek zijn nederzettingssporen uit de IJzertijd en Romeinse Tijd bewaard gebleven en in het noordoosten van het terrein is tussen de oude akkerlaag en het esdek een sporenniveau aangetroffen. In het lager gelegen deel waren verspreid nog enige sporen uit de IJzertijd en Romeinse Tijd aanwezig. Hier bevond zich tevens een postmiddeleeuws greppelsysteem dat een keer is verlegd

BR-105-00_1.jpg  BR-105-00_2.jpgAanleg van één van de proefsleuven in een nu niet meer bestaand agrarisch landschap, met aan de horizon het Liesbos. Rechts een doorsnede van een paalkuil met in de kern een hoeveelheid verbrand huttenleem

Tijdens dit onderzoek zijn vijftien huisplattegronden uit de IJzertijd gevonden met een groot aantal bijgebouwen. Daarbij zijn geen waterputten aangetroffen, wel volop kuilen die deels als waterkuil kunnen worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de eventueel aanwezige perceelgreppels kon een aantal boerderij erven (woonhuis, bijgebouwen en waterput/waterkuil) worden gereconstrueerd. Uit de Romeinse Tijd zijn slechts enkele kuilen aangetroffen en enkele greppelsporen die op grafstructuren duiden.BR-105-00_3.jpg

Uit de periodes daarna zijn er nog nauwelijks sporen aangetroffen, tot aan het begin van de Nieuwe Tijd. Uit het begin van de 16e eeuw stamt een waterput (zie tekening en foto )opgebouwd uit gestapelde plaggen op een wagenwiel. Daarin bevonden zich enkele complete potten. Op het kadastraal minuutplan van 1824 ligt deze waterput wel vlak langs de Bagvensestraat maar is er geen bebouwing (meer) aanwezig.

Ook interessant

Opgraving HSL Mr. Bierensweg 2001
In het kader van het zogenaamde "shuttle- tracé" (aansluiti...
Archeologie
Opgraving HSL Westrik,1999-2000
In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft in 1999 een ...
Archeologie
Opgraving HSL Vinkenburg 2001-02
De opgravingslocatie "Vinkenburg" was gelegen ...
Archeologie
Opgraving HSL Effen-Noord 2000-01
De vindplaats Effen-Noord bevond zich net ten noorden van de Aa ...
Archeologie
Opgraving HSL leidingtracé 2000
De aanleiding voor dit archeologisch onderzoek was de aanleg ...
Archeologie
Het Liesbos
Het Liesbos wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van Hendrik V...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief