Waarneming Haagdijk riool 2001

Archeologie
Gebieden
1200 tot heden
Br 51 01 4 Br 51 01 4

Tijdens rioolwerkzaamheden op de Haagdijk konden gedurende een half jaar waarnemingen gedaan worden. In totaal zijn er dertig grondprofielen beschreven en schetsmatig ingetekend. De belangrijkste vraagstelling bij dit project was of kon worden aangetoond dat de Haagdijk behoorde bij de vroegste infrastructuur en of de Haagdijk daadwerkelijk een dijk was die haaks op de rivier was aangelegd door het oorspronkelijke Markdal.

Br 51 01 topo
Br 51 01 1824
Alle waarnemingen in de rioolsleuf op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Hoewel het achteraf moeizaam was om de aangetroffen stratigrafie en bodemsporen te interpreteren is er een aantal opmerkelijke zaken zichtbaar geworden. Allereerst lijkt vondstmateriaal uit de periode vóór 1250 te ontbreken in de oudste ophogingslagen. Dit is een beeld wat overeenkomt met de sporen aan de overzijde van de Mark, te weten in de Lange Brugstraat.

Op de kop van de Haagdijk werd over een 35 meter natuursteen bestrating waargenomen, zo'n 1,5 meter onder het huidige maaiveld. Datering 14e /15e eeuw. Opvallend genoeg betreft het hier alleen het gedeelte tot de Rozemarijnstraat. Een bakstenen muur, midden in de straat, ter hoogte van Haagdijk 17, laat zich moeilijk verklaren. Misschien was de topografische situatie vóór 1530 ter plaatse van het bouwblok Haagdijk/Rozemarijnstraat anders dan na de sloop van de stadsmuur.

Br 51 01 6
Een bodemprofiel in de rioolsleuf met onderin regelmatige schone zandlagen en daarboven enigszins venige lagen met takken. De bovenste zandlagen zijn recent.

Het meest westelijk gedeelte van de Haagdijk bevatte op ca. 1.20 m. - 1.50 m. onder het huidige maaiveld horizontaal gelegen concentraties van takjes. Dit verschijnsel zou als een loopniveau geïnterpreteerd kunnen worden. Of de sterk gelaagde zandpakketten die over een groot gedeelte van de Haagdijk werden aangetroffen natuurlijk zijn of het resultaat van ophoging, valt op dit moment niet te zeggen. Ze zijn vondstenloos en variëren sterk in dikte en structuur. Misschien dat we hier met een oeverwal-achtige afzetting van de Gampel te maken hebben. Fysisch-geografisch onderzoek zou dat moeten uitwijzen.

Ter hoogte van Haagdijk 171 werd een waterput aangetroffen midden in de straat. Dit was een gebruikelijke ligging van openbare pompputten waarbij de pomp langs de gevels stond

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven