Opgraving Markdal Ulvenhout 2008

Archeologie
1100 tot 1850
  • Archeologisch onderzoek aan het Markdal  

BR-201-08_topo.jpg BR-201-08_1824.jpg
Het onderzochte op riooltracé op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

De aanleg van een nieuw riooltracé aan het Markdal in Ulvenhout was de aanleiding tot een uitgebreid proefsleuvenonderzoek in de nazomer van 2008. De lengte van de proefsleuven bedroeg ongeveer 400 meter. Het plangebied lag ook letterlijk langs het Markdal waarbij er in de nabijheid belangrijke vindplaatsen aanwezig waren met vondsten uit de steentijd tot in de vroege middeleeuwen. Daarnaast zijn er belangrijke historische complexen in de omgeving zoals de Prinsenhoeve en het voormalige slotje Grimhuysen (verdwenen bij de bouw van de Laurentiuskerk).

Onderzoeksresultaten

 In het noordelijke deel van de proefsleuven bevond zich veen in de ondergrond. Daar bevonden zich ook geen bewoningssporen. Zuidelijker bevond zich dekzand met in de meest zuidelijke sleuf grote verstoringen, vermoedelijk door diepploegen. Middeleeuwse bewoningssporen zijn aangetroffen op een dekzandrug in het centrale deel van het onderzoeksgebied. Om de vindplaats zo volledig mogelijk vast te kunnen leggen vóór de aanleg van het riooltracé zijn de proefsleuven in twee zones ter plaatse van de bewoningssporen enkele meters uitgebreid binnen de begrenzing van het te ontgraven tracé. Tussen de aangetroffen paalsporen is een deel van tenminste één middeleeuwse bootvormige gebouwstructuur te herkennen, maar ook de meeste overige paalsporen kunnen hoogstwaarschijnlijk toegeschreven worden aan gebouwstructuren uit dezelfde bewoningsperiode (twaalfde eeuw). Ongeveer 40 meter naar het zuiden bevindt zich een tweede cluster van middeleeuwse paalsporen. Ter hoogte van deze sporen is de proefsleuf aan de westzijde uitgebreid binnen de begrenzing van het riooltracé. De vulling van de paalsporen komt sterk overeen met die van het eerste cluster, maar een structuur is er helaas niet uit te herleiden.

BR-201-08_3.jpg BR-201-08_2.jpg
Links de opgravingssleuf gezien vanaf het Sulkerpad. Rechts zijn de paalsporen zichtbaar die het restant vormen van een middeleeuws houten huis.

Van een groot aantal greppels mag verondersteld worden dat ze uit de Nieuwe Tijd stammen. Twee van de greppels begrensden het wigvormige grondgebied van slotje Grimhuysen dat tot ver in het Markdal was gelegen. Niet uit te sluiten valt dat enkele greppels behoren tot de linies uit de Tachtigjarige Oorlog.

Ook interessant

Opgraving Markdal, Oud Hof 1995-2003
In het kader van de landschapsreconstructie van het Markdal werd in ...
Archeologie
Sulkerpad (Ulvenhout en Breda)
Over de rivier de Mark boven Breda (bovenstrooms, dus ten zuiden van B...
Gebieden
Opgraving Grimhuijsen Ulvenhout 2010
Ten behoeve van een herinrichting van het terrein tussen de Laurentius...
Archeologie
De oude hof van Ulvenhout
In het kader van de landschapsreconstructie van het Markdal werd in 20...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief