Waarneming Lange Brugstraat riolering 1994

Archeologie
1250 tot 1500
  •  

Bij het volgen van rioleringswerkzaamheden in de Lange Brugstraat in het voorjaar van 1995 kon over de gehele lengte een goed overzicht verkregen worden van de oorspronkelijke ondergrond.

BR-51i-94_topo.jpgBR-51i-94_1824.jpg
Alle waarnemingen in de Lange Brugstraat op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs de omliggende rioolwaarnemingen.

Zoals verwacht werd op de kruising met de Visserstraat een dikke veenlaag op het natuurlijke zand aangetroffen. Onduidelijk is of we hier met rivierafzetting te maken hebben of weggeërodeerd dekzand. Naar het oosten toe lijkt het veenpakket zanderiger te worden met grotere hoeveelheden stadsafval. Tot onze verrassing werd op enkele plaatsen een afdekking met horizontaal liggende stammetjes aangetroffen, dat als een soort knuppelpad is geïnterpreteerd. Op andere plaatsen werd een afdekking met takkenbossen waargenomen. Dit moerige pakket is over de gehele lengte van de Lange Brugstraat aangetroffen en werd op twee plaatsen doorsneden door twee "laagten" met klei- en veen afzettingen.

BR-51i-94_1.jpg
Een profiel in de Lange Brugstraat met een donkerbruine moerige laag met bovenin houtresten afkomstig van takkenbossen die in de middeleeuwen het straatniveau vormde.

De top van de moerige laag dat we als het oudste loopvlak beschouwen loopt van ca. 1.50 +NAP in het westen tot ca. 2.00 +NAP in het oosten bij de kruising met de Karrestraat. De meest westelijk gelegen depressie lijkt, gezien de situering, aan te sluiten op een natuurlijke laagte zoals aangetroffen in het noordwestelijke gedeelte van een opgraving ter hoogte van het huidige winkelcentrum 'de Barones'. De oostelijker gelegen laagte werd reeds in 1976 in een waarneming in een kelder op de hoek Torenstraat/Brugstraat waargenomen door leden van de Archeologische Werkgroep Breda. Daar werd een groot aantal ijzertijd scherven gevonden. 

Ook interessant

Lange Brugstraat (Centrum)
De Lange Brugstraat is een belangrijke winkelstraat in het centrum....
Gebieden
Opgraving Torenstraat 2 1977
Bij de verbouwing (vernieuwing) van de kelder onder Torenstraat 2 ...
Archeologie
Opgraving Lange Brugstraat  35 1996
Tijdens archeologisch onderzoek van het perceel Lange Brugstraat 35 ...
Archeologie
Waarneming Karrestraat riolering  1994
Tijdens de vervanging van de 19e eeuwse hoofdriolering kon in het ...
Archeologie
Waarneming Visserstraat riolering 1994
Tijdens de sloop van de 19de eeuwse bakstenen riolering en de ...
Archeologie
Opgraving Nieuwstraat 20-34 1995
Voorafgaand en tijden de bouw van winkelcentrum de Barones heeft er ar...
Archeologie
Nieuwe trottoirs en riolering
In 1861 was de oude bestrating van Breda dringend aan vernieuwing toe....
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief