Opgraving Schoolakkerplein 2007-2008

Archeologie
990 tot 1200
Br 179 08 1 Br 179 08 1

Archeologisch onderzoek bij het Schoolakkerplein in 2007

In de zomer van 2007 en 2008 heeft er archeologisch onderzoek plaatsgevonden op de locatie van de voormalige Maycretewoningenaan het Schoolakkerplein bij de Burg. Middelaerlaan en Vogelzanglaan. Het plangebied ligt op een hoge dekzandrug en maakte eeuwenlang deel uit van de "Ginnekenakker". Het Schoolakkerplein is dan ook een relict van de Schoolakker, de inmiddels sterk gekrompen kern van de Ginnekenakker. De laatmiddeleeuwse kern van Ginneken-dorp ligt op ca. 350 meter ten noordoosten van het plangebied.

Br 179 08 topo
Br 179 08 1824
Het archeologisch onderzoek van 2007 en 2008 geprojecteerd op de huidige topografie en het kadastraal minuutplan van 1824.

Proefsleuvenonderzoek

In 2007 werden er aan beide zijden van de Burg. Middelaerlaan proefsleuven gegraven waarbij er sporen uit de elfde en twaalfde eeuw werden aangetroffen in de vorm van een waterput, paalsporen en een greppel. In 2008 is het onderzoeksgebied uitgebreid om de in 2007 aangetroffen sporen beter te kunnen interpreteren.

Br 179 07 3
Br 179 07 1
Links de aanleg van een proefsleuf parallel aan de Vogelenzanglaan. Rechts één van de 11e/12e eeuwse greppels die zichtbaar werden.

Definitief onderzoek

In de zomer van 2008 werd het onderzoek voortgezet waarbij duidelijk werd dat er aan de noordzijde van de Middelaerlaan een tweetal structuren aanwezig waren, te weten een bootvormige huisplattegrond en een spieker of bijgebouw. Daarnaast werd er een lange greppel gevonden die vermoedelijk in relatie staat tot het erf van deze boerderij. Datering van dit erf is de elfde/twaalfde eeuw, op basis van het huistype. Vondsten ontbraken helaas. Aan de zuidzijde werd de in 2007 al ontdekte waterput opnieuw blootgelegd. De planken zijn bemonsterd voor datering aan de hand van de jaarringen. Naast en over de waterput konden de ontbrekende paalsporen van een bootvormige huisplattegrond worden opgegraven.

Br 179 07 4
Br 179 08 1
Links de proefsleuf haaks op het Schoolakkerplein met linksonder de locatie van de waterput. Rechts is de 11e eeuwse waterput blootgelegd

Datering waterput

De houten bekisting van de waterput is dendrochronologisch gedateerd tussen 990 en 1010. Op basis van het gevonden aardewerk is de put dichtgegooid rond 1050-1100. De naastgelegen huisplattegrond doorsnijdt de opvulling van de waterput en is dus wat jonger (12e eeuw).

Ontginningsnederzetting

Mogelijk is dit een ontginningshoeve geweest die slechts kort heeft bestaan. Vanuit deze hoeve zou dan een deel van de Ginnekenakker zijn ontgonnen. Opvallend bij dit onderzoek is de vroege datering van de bewoning. Tijdens het grootschalige onderzoek Breda-Steenakker en het HSL-onderzoek zijn wel Karolingische sporen (8e-9e eeuw) aangetroffen maar zijn de laatmiddeleeuwse sporen 12e eeuws of later.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven