Opgraving Lageweg / Digitparc 2007

Archeologie
1250 tot 1550
Br11407 1 Br11407 1

Archeologisch onderzoek aan de Lage Weg

In de herfst van 2007 is er op het te ontwikkelen bedrijventerrein Digitparc een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksgebied is gelegen tussen de Nieuwe Kadijk en de Lageweg, net ten noorden van de spoorlijn Breda-Tilburg. De Lageweg is een overblijfsel van de oostelijke toegangsweg naar de stad. Vlak bij het onderzoeksgebied lag de "Oude Driesprong" een verwijzing naar de wegsplitsing naar Teteringen, (=doorgaande weg naar Geertruidenberg), Dongen en Den Bosch.

7a87376ea51db88ae289ef2d821d4aa1
53272409a2bb16ff6c146978762d2dad
De proefsleuven geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het vervolgonderzoek in 2008

De archeologische verwachtingen in het gebied waren hoog, deels door de hogere ligging van het plangebied (van oudsher werden hogere, en dus drogere, delen van het landschap eerder bewoond) en deels door de te verwachten verdedigingswerken uit de 80-jarige oorlog. Daarbij dient nog wel vermeld te worden dat archeologisch onderzoek in de directe omgeving tot nu toe weinig had opgeleverd, deels door grootschalige ontgrondingen, deels door het ontbreken van archeologische sporen. Het leek erop dat grote gebieden in het noordoosten van Breda pas laat werd bewoond en laat als akker werd gebruikt.

Het noordelijke gedeelte van het onderzoeksgebied was inderdaad grotendeels vrij van archeologische sporen, wat aan sloot bij de resultaten van het archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd op het terrein van het Scala Collega aan de noordzijde van de Nieuwe Kadijk.

51540f4c02092b475cea0076943e4cec
BR 114 07 4
Een van de noordelijke proefsleuven waar weinig archeologische sporen werden aangetroffen. Rechts een meer zuidoostelijk gelegen sleuf die vol met greppels en grachtjes lag.

Bij het onderzoek bleek dat het zuidoostelijk gedeelte van het onderzoeksgebied werd doorsneden door een groot aantal greppels en grachten die niet terug te voeren waren op oude perceelscheidingen, zoals die afgebeeld staan op het kadastraal minuutplan van 1824. Bovendien bevonden zich nogal wat paalsporen tussen de wirwar van greppels. Vondsten uit de greppels en grachten wezen op een datering van de late middeleeuwen tot in de zeventiende eeuw. De breedte en de scherpe hoeken van enkele grachten zouden inderdaad op de aanwezigheid van een linie uit de Tachtigjarige oorlog kunnen wijzen. Aan de westzijde van het plangebied nam de frequentie van sporen sterk af, hoewel er nog enkele laatmiddeleeuwse greppels werden aangetroffen. De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot een vervolgonderzoek in 2008.

Kijk ook eens op Topotijdreis

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven