Begeleiding gasleiding Muizenberg 2013

Archeologie
1250 tot 1500
  • Een indruk van de ingreep in het landschap bij de aanleg van de biogasleiding door de Haagse Beemden.  

In opdracht van het Waterschap Brabantse Delta hebben archeologen van de gemeente Breda een archeologische begeleiding en een onderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd in de Haagse Beemden te Breda.
Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in oktober en november van 2013. Aanleiding voor het onderzoek is de aanleg van een biogasleiding waarbij archeologische sporen zouden kunnen verdwijnen.
Tijdens de archeologische begeleiding is er geen archeologische vindplaats aangetroffen. Een groot deel van het waargenomen ontgraven tracé was reeds verstoord, in de overige delen was het dekzandniveau nog intact, maar waren er geen sporen aanwezig.

BR-369-13_1824_low.jpg BR-369-13_topo_low.jpg
Het middendeel van het tracé dat archeologisch onderzocht is. Links geprojecteerd op het kadastraal minuutplan van 1824. Rechts op de actuele topografie.

Bodem en landschap

In het meest kansrijke (midden-)deel van het tracé zijn proefsleuven aangelegd. Dit onderzoek heeft vondsten en sporen opgeleverd uit de late middeleeuwen. De ondergrond hier bestaat van oorsprong uit lage dekzandruggen waarop middeleeuwse akkers en nederzettingen lagen. Het lichtgele dekzand was aanwezig op een niveau tussen 1,60 en 2,00 m +NAP. De bovengrond was door landbouwactiviteiten verstoord en in sommige profielen was ook de top van het dekzand verploegd. In enkele profielen was nog een podzolbodem te herkennen,maar ook deze was sterk verploegd.

BR-369-13_3.jpg BR-369-13_1.jpg
Links een doorsnede door een middeleeuwse greppel. In deze greppel is onderstaande 14de eeuwse waterkan gevonden. Rechts een doorsnede door een middeleeuwse waterput.

Sporen en vondsten

Er zijn greppels, kuilen, paalkuilen en een waterput aangetroffen die vermoedelijk tot eenzelfde vindplaats behoren. Uit de greppels is aardewerk verzameld dat dateert uit de veertiende en vijftiende eeuw, Wat betreft de vulling en ligging van de overige sporen lijken deze uit dezelfde periode te dateren. Deze laat middeleeuwse vindplaats ligt net ten zuiden van de huizengroep Muizenberg, rond de hoeve Muizenberg.
De allervroegste fase van Hoeve Muizenberg dateert uit de veertiende eeuw. Vermoedelijk staan de aangetroffen sporen en vondsten in relatie tot de bewoning rond deze hoeve. De aanwezigheid van een waterput geeft aan dat er bewoning in de nabije omgeving van de vindplaats moet hebben gelegen.

BR-369-13.009CER-AW4457.jpg
Veertiende eeuwse waterkan uitgevoerd in grijsbakkend aardwerk.

Ook interessant

Muizenberg (gehucht)
Muizenberg (gehucht) 1450 tot heden
Muizenberg is een huizengroep, ontstaan bij twee grote hoeven (waarond...
Gebieden
Opgraving HSL leidingtracé 2000
De aanleiding voor dit archeologisch onderzoek was de aanleg ...
Archeologie
Opgraving Kesteren / Moskes 1997-2000
In 1997 werd het project Breda-west uitgebreid met archeologisch ...
Archeologie
Bredestraat (Haagse Beemden)
De straatnaam Bredestraat is relatief modern. Vóór 1800 komt de naam ...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads