Opgraving Rat Verleghstraat zz. 2010

Archeologie
600 tot 1250
  • Het blootleggen van een middeleeuwe boomstamwaterput.  

In het najaar van 2010 werd tussen de Rat Verlegstraat en het spoorbaantracé archeologisch onderzoek uitgevoerd  door middel van een langgerekte proefsleuf,  voorafgaand een rioolaanleg in de berm tussen straat en het spoor.

BR-262a-10_topo_low.jpg BR-262a-10_1824_low.jpg
De opgravingsput geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Oorspronkelijke landschap

Op het onderste niveau werd het dekzand zichtbaar waarin nog resten van een podzol zichtbaar waren. Vanaf de middeleeuwen heeft zich daarboven een esdek (akkerlaag) ontwikkeld. Bij het doorploegen van deze laag is de onderliggende podzol verspit geraakt. Boven de oude akkerlaag bevonden zich recente ophogingslagen.
Dwars door de put werd de oude geul van de (later gekanaliseerde) Weteringloop aangetroffen. Deze geul was ca. 10 meter breed. Helaas werden daar geen vondsten in aangetroffen. De Weteringloop vormde de scheiding tussen de oude Emerakker en de Huifakker. Dit beekje stroomde uit in het Abroek, een laag gelegen gebied ter hoogte van het voormalige CSM terrein.

BR-262a-10_2_low.jpg
Het oorspronkelijke dal van de Weteringloop, herkenbaar als een grijze zone met vochtige iets kleiige grond.

Aangetroffen sporen

In deze werkput werden paalsporen aangetroffen van minstens 2 huisplattegronden, drie spiekers (bijgebouwtjes of opslagplaatsen), een groot aantal kuilen en greppels en een waterput en waterkuil.
Van één van de huisplattegronden wordt verondersteld dat deze uit de Merovingische periode is. De andere huisplattegrond wordt iets later gedateerd nl. in de periode 690-880 na Chr.

BR-262a-10_5.jpg BR-262a-10_3_low.jpg
Links de gecoupeerde (paal-)sporen van een middeleeuws gebouw. Rechts het blootleggen van de middeleeuwse boomstam waterput. De waterput bestond uit een uitgeholde stam van een eik. De geschatte diepte gerekend vanaf het aangelegde opgravingsvlak ca. 2.20 meter. In de vulling van deze put zijn aardewerk scherven gevonden die dateren  uit de periode 1000-1200 na Chr.  Niet aansluitend dus op de datering van de twee huisplattegronden.
De waterkuil, zonder beschoeiing, lijkt vanaf de Merovingische periode tot in de Karolingische tijd te hebben gefunctioneerd. Van het grote aantal greppels die zijn gevonden is een deel herkenbaar als perceelgreppel op het kadastrale minuutplan van 1824.

BR-262a-10_6.jpg BR-262a-10_4_low.jpg
Links het aanzicht van de middeleeuwse boomstam waterput. Rechts middeleeuwse greppels en kuilen tekenen zich af in het schoongemaakte opgravingsvlak

Vondsten

De vondsten zijn te onderscheiden in middeleeuwse vondsten uit de hierboven beschreven bewoningsperioden en jongere vondsten die zijn meegekomen met het stadsvuil dat vanaf de zestiende werd gebruikt om de akkers mee te bemesten. Een verrassende vondst is een kleine ijzeren sleutel, vermoedelijk uit de 12e of 13e eeuw. Aangetroffen als een onherkenbare roestklomp waarin uiteindelijk een gaaf (kist-)sleuteltje verborgen zat.
BR-262a-10_047MTL2-MT8080a.jpg  BR-262a-10.047MTL2-MT8080b.jpg
Links de sleutel zoals deze in een paalkuil werd gevonden. Rechts de schoongemaakte en geconserveerde versie. (foto: restauratie-atelier Restaura , Heerlen)

Ook interessant

Opgravingen Rat Verleghstraat nz. 2010/11
Voorafgaand aan de bouw van het winkelcentrum Stada Stores, op het ter...
Archeologie
Opgraving NAC stadion / Emerakker 1995
De opgravingen op de (inmiddels in onbruik geraakte naam) Emerakker...
Archeologie
NAC-stadion
In 1993 werd gestart met plannen voor de renovatie van het NAC-stadion...
Bouwwerken
Lege-land-mythe ontkracht
In 1995 startte een archeologisch onderzoek op het toekomstige bedrijv...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads