Opgraving Markenhage College 2014

Archeologie
-700 tot 1850
  • Het openleggen van de werkputten tussen het schoolgebouw en de woningen aan de Eikenpage  

Gedurende de kerstvakantie 2014 hebben archeologen van de gemeente Breda een onderzoek rondom het Markenhage College aan de Emerweg uitgevoerd. Aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de uitbreiding van het scholencomplex. 

BR-401-14_1824_low.jpg BR-401-14_topo_low.jpg
De opgravingsputten geprojecteerd op het kadastrale minuutplan van 1824 en op de huidige topografie. Ten noorden van het spoortracé (bovenzijde kaart) hebben in 1995 de grote opgravingen rond het gepande NAC stadion plaatsgevonden.

Landschap

Het onderzoeksgebied ligt op een hoge dekzandrug bij het voormalige gehucht  Buursteden. De bodem in het gebied  bestaat uit hoge zwarte enkeerdgronden, die eeuwenlang met plaggen en mest vruchtbaar werden gehouden. De aanwezigheid van een middeleeuwse akkerlaag heeft er mogelijk voor gezorgd dat oudere archeologische sporen beschermd zijn tegen recente verstoringen. 
Tijdens het onderzoek bleek echter de bovengrond volledig geroerd te zijn en werden er alleen sporen aangetroffen die ingegraven waren in het natuurlijke zand.

Buursteden

Het opgravingslocatie is grotendeels gelegen ter hoogte van het gehucht Buurstede-Heike, een groep boerderijen nabij de herbergen Kwakkelhut en De Grenadier. Direct ten oosten van het plangebied lag de Gemeynte van Buursteden, een gemeynte waar tot 1650 heidegebied was en welke rond 1650 werd opgeheven en ter ontginning werd uitgegeven. ‘Gemeynten’ waren terreinen waarop bepaalde boeren een gemeenschappelijk gebruiksrecht hadden.
Ten oosten van de opgravingslocatie liep de Kerkweg van de Emer. Op de kadastrale minuut uit 1824 zou deze weg echter net binnen de opgraving kunnen vallen. In het zuidelijke deel van het gebied is op diezelfde kadastrale minuut ook bebouwing te zien. 

BR-401-14_4.jpg BR-401-14_structuur_low.jpg
Links de gecoupeerde paalsporen van een boerderij uit de IJzertijd. Rechts de uitgewerkte veldtekening

IJzertijd bewoning

Het grasveld achter de woonhuizen aan de Eikenpage, ten westen van de school, bleek de meest interessante locatie van het onderzoeksgebied. Hier zijn de sporen van een gebouw uit de IJzertijd (800 - 12 voor Christus) gevonden. Verkleuringen in de bodem laten de resten van 23 palen zien, die samen een plattegrond van een huis of gebouw vormen. In een aantal van de paalsporen zijn fragmenten van aardewerk aangetroffen, die uit de IJzertijd dateren. Nader onderzoek zal uitwijzen of het type gebouw en het aardewerk meer nauwkeurig te dateren zijn. 

Emerakker

Op slechts 300 meter ten noorden van het Markenhage College is in 1995 een groot archeologisch onderzoek uitgevoerd op Emerakker.(het huidige terrein rond en onder het NAC stadion) Hier zijn veel bewoningssporen uit de IJzertijd gevonden: huizen, bijgebouwen, waterputten en een klein grafveld. Met de vondst bij het Markenhage College weten we dat het bewoonde gebied in deze periode verder richting het zuiden heeft gereikt 

BR-401-14_010CER-AW4594.jpg BR-401-14_008STN-1a.jpg
Links een aardewerk spinsteentje. Met een bijbehorend stokje kon schapenwol gesponnen worden. Rechts een fragment van een maalsteen met de typische ruwe structuur. Beide vondsten zijn uit de IJzertijd.

Jongere sporen

Daarnaast zijn er sporen gedocumenteerd die vermoedelijk toe te schrijven zijn aan de perceelsgrenzen in dit gebied. Dit zijn met name greppels, maar ook kuilen, die in het oosten en het zuiden van het plangebied liggen. Uit deze sporen is vondstmateriaal verzameld dat dateert vanaf de late middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Het is de verwachting dat deze sporen zijn ontstaan toen het plangebied als landbouwgrond in gebruik was.

Ook interessant

Buurstede-Heike (gehucht)
Het gehucht Buurstede lag nabij de herbergen Kwakkelhut en De Grenadie...
Gebieden
Straatnamen Tuinzigt en Westerpark
Historisch gezien behoren de wijken Tuinzigt en Westerpark tot de ...
Gebieden
Opgraving NAC stadion / Emerakker 1995
De opgravingen op de (inmiddels in onbruik geraakte naam) Emerakker...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads