Opgraving Langelaar Teteringen 2013

Archeologie
1250 tot 1970
  • Een dubbele greppel die er vaak op duidt dat er tussen een akkerwal heeft gelegen. Een met struiken en hakhout begroeide aarden wal.  

In februari 2013 heeft er inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven plaatsgevonden op het terrein aan de Langelaar te Teteringen. Het onderzoek heeft sporen en vondsten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd opgeleverd (1250 - heden). 

BR-344-13_1824_low.jpg BR-344-13_topo_low.jpg
De opgravingsputten op het kadastraal minuutplan van 1824 en op de huidige topografie. Opvallend is dat de Heistraat in deze wijk volledig verdwenen is.

Het onderzoeksgebied is gelegen in het oude akkercomplex van Teteringen-Zuid bestaande uit bolle akkers met een middeleeuwse oorsprong.
De oostelijke helft van het onderzoeksgebied is gelegen ter hoogte van de verspreide bewoning langs de Heistraat. De Heistraat vormde de oude baan van Breda naar Oosterhout, die zijn doorgaande functie verloor toen deze werd vervangen door de Napoleonsweg, de huidige Oosterhoutseweg. De benaming Heistraat dateert pas uit de 19de eeuw en staat vermeld op het kadastrale minuutplan van 1824. De bewoning langs deze weg dateert mogelijk al uit de eerste helft van de 14de eeuw. Vermoedelijk heeft op iedere strook van dit ontginningsblok een boerderij gestaan.

BR-344-13_3_low.jpg BR-344-13_2_low.jpg
Links wordt een afvalkuil voor de helft ontgraven om een beeld te krijgen van de doorsnede. Rechts wordt een 15de eeuwse greppel gedocumenteerd.

In de opgravingsputten zijn perceleringsgreppels aangetroffen, waarvan er een aantal dateert in de vijftiende eeuw.  Twee parallel lopende greppels zijn mogelijk  het restant van een akkerwal. Grote middeleeuwse akkercomplexen werden vaak omgeven door een dergelijke wal die geflankeerd  werd door afwateringsgreppels.
In het oostelijke deel van het onderzoeksgebied zijn karrensporen, kuilen en paalsporen aangetroffen, die vermoedelijk in verband staan met de bewoning zichtbaar op het kadastrale minuut van 1824 ten oosten van het plangebied. Er zijn geen gebouwstructuren herkend, vanwege de beperkte oppervlakte van de proefsleuven.

Ook interessant

Opgraving  St. Josephstraat  2008
In het voorjaar van 2008 is er aan de St.Josephstraat in Teteringen ee...
Archeologie
Opgraving  Moleneind 14    2009
In het voorjaar van 2009 is er op de hoek van het Moleneind en de Wild...
Archeologie
Moleneind (Teteringen)
Moleneind (Teteringen) 1200 tot heden
Vanouds maakte het Moleneind deel uit van de grote verbinding...
Gebieden
Heistraat (Teteringen)
Heistraat (Teteringen) 1200 tot heden
Vanouds maakte deze weg deel uit van de grote baan van Breda...
Gebieden
Napoleonswegen
Vanaf 1810 werd er op bevel van de Franse keizer Napoleon Bonaparte ge...
Gebieden
Teteringen
Teteringen 1300
Omstreeks 1300 wordt in de archiefstukken Teteringen voor het eerst ve...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads