Rithmeesterpark in de prehistorie

04-05-2017

Vanwege de ontwikkeling van het Rithmeesterpark, gelegen tussen de Hogesnelheidsspoorlijn en de Princenhagelaan,heeft er in de maand mei archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Omdat er bij proefsleuvenonderzoekop deze locatie al eerder zeer interessante sporen en vondsten uit onder andere de Rithmeesterpark, (mesolithicum) en ijzertijd zijn aangetroffen, was aanvullend onderzoek noodzakelijk. Ook ditmaal hebben de archeologen van de gemeente Bredain in dit beekdalgebied van de Bijloop waardevolle informatie uit diverse perioden verzameld.

BR 415 15 3
Archeologie in het Rithmeesterpark langs de HSL

Mesolithicum

Tijdens eerdere opgravingen in 2005, 2006 en 2011werd een opmerkelijk grote hoeveelheid vuurstenen werktuigen gevonden uit het mesolithicum. Het materiaal lag deels niet meer op zijn oorspronkelijke plaats, maar is vanuit een hogere zandrug het beekdal ingespoeld. Dit wijst er op dat de makers en gebruikers van deze werktuigen op de naastgelegen zandrug een kampement hebben gehad. Bij het eerdere onderzoek is de begrenzing van de mesolithische vindplaats bepaald, zodat de vindplaats (grotendeels) beschermd kan worden.Tijdens het onderzoek in mei zijn er buiten de beschermde locatie weer vondsten uit de steentijd gedaan. Het aangetroffen vuursteen blijkt afkomstig uit België en uit de Noordzeevlakte (dat wijst op een datering in het paleolithicum!), maar er is ook een spits van zogenaamd Wommersom kwartsiet gevonden. Alleen in het mesolithicum werd van dit type natuursteen uit België werktuigen vervaardigd. De vuursteenvondsten omvatten met name fragmenten van bewerkingsafval, zoals klingen en afslagen.

BR 415 15 4
Een selectie van de vuursteenvondsten

IJzertijd

Het voornaamste doel van het archeologisch onderzoek in mei was het onderzoeken van de eerder aangetroffen vindplaats uit de IJzertijd. In het gebied zijn namelijk veel sporen en vondsten uit deze periode gevonden, zoals graanschuurtjes, een afvalkuil en vele aardewerkscherven. Dit zijn allemaal aanwijzingen dat er op deze plek ook gewoond is, maar sporen van een hoofdgebouw ontbraken. De archeologen hebben in mei een haardkuil en de sporen van een graanschuur in kaart gebracht. Zij troffen tevens enkele scherven aardewerk aan.

BR 415 15 9
BR 415 15 7
BR 415 15 8
Enkele aardewerkscherven uit de IJzertijd, die in het Rithmeesterpark zijn gevonden
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven