19 juni 2014

Archeologie langs de HSL

Eind mei heeft er archeologisch onderzoek plaatsgevonden op een akker aan de Heilaar-Noordweg, op het bedrijventerrein Heilaar. Dit gebied grenst in het oosten aan de locatie waar in 2006 een grafheuvel uit de Bronstijd en een nederzettingsterrein met sporen uit de IJzertijd, Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen zijn aangetroffen. Deze sporen waren gelegen op de top en flanken van een hoge dekzandrug. Het huidige onderzoeksgebied lag echter in het beekdal van de Bethlehemloop en de Bagvense Loop/Kruisloop.
BR-60-14%20aanleg_greppel.JPG
Aanleg van de proefsleuf met een greppel uit de late middeleeuwen

Het beekdal is vanaf circa 6500 voor Christus langzaam opgevuld met een veenpakket. In dit veenpakket was onder meer een laag zichtbaar met verbrand leem en houtskool. Deze laag zou afkomstig kunnen zijn van de oostelijk gelegen (prehistorische) bewoning, waar leem werd verwerkt in de wanden van huizen (huttenleem). Mogelijk is een nederzettingsterrein getroffen door een brand, waarbij de verbrande resten verspoeld zijn door de beek en in het veen terecht gekomen. Een andere optie is een relatie met het akkeren op het veen.

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn er greppels en paalsporen uit de late Middeleeuwen aangetroffen, gedateerd aan de hand van aardewerk. In deze periode verschuift namelijk de bewoning van de hoge dekzandruggen richting de lager gelegen gebieden, zodat de hoge delen van het landschap volledig voor de akkerbouw gebruikt konden worden.

BR-60-14%20profiel_tekst.jpg   BR-60-14%20hout%20in%20veen.JPG
Links: opbouw van de bodem in het beekdal. Rechts: documentatie van hout in het veen


Deel dit bericht

Nieuwsbrief