Opgravingen Rat Verleghstraat nz. 2010/11

Archeologie
1200 tot 1995
  •  

Voorafgaand aan de bouw van het winkelcentrum Stada Stores, op het terrein achter het NAC stadion, heeft er uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden in de periode tussen februari 2010 en mei 2011. 

Breda-west

Het onderzoeksgebied was van oorsprong een deel van de Emerakker en het beekdal van de voormalige Weteringloop die de grens vormde tussen de Emerakker en de Huifakker. Beide akkercomplexen zijn in het project Breda-west uitvoerig onderzocht en hebben een schat aan informatie opgeleverd over de periode Bronstijd-Late Middeleeuwen. Dit onderzoek is gepubliceerd in het boek "Bredase akkers eeuwenoud."

Het proefsleuvenonderzoek is in 3 fasen uitgevoerd waarbij het meest westelijke  deel is onderzocht door de archeologen van de gemeente Breda en het overige gebied door onderzoeksbureau BAAC.

BR-272-10_topo_low.jpg  BR-272-10_1824-low.jpg
Alle proefsleuven geprojecteerd op de toenmalige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende onderzoek, uitgevoerd in het kader van het "Breda-west" project.

Resultaten

In de meest westelijke putten werden een aantal greppels en paalsporen aangetroffen die niet te dateren waren. Een aantal greppels zijn niet terug te vinden op het kadastraal minuutplan en lijken ouder te zijn. Mogelijk werd er een middeleeuwse waterput gevonden die niet tot de volle diepte kon worden opgegraven. In de meest noordwestelijke werkput werd een meander van de oorspronkelijke Weteringloop gevonden. In de put had deze een breedte van ca. 14 meter maar de loop is waarschijnlijk niet recht aangesneden. De waterloop was opgevuld geraakt met zand, leem en organische resten.

BR-262-10_2.jpg  BR-262-10_3.jpg
De proefsleuven aan de westzijde van het onderzoeksgebied met links de Westerparklaan.  De opgraving vond plaats onder extreme omstandigheden met temperaturen ver onder het vriespunt.

Weteringloop en Huifakkerstraat

In de meer oostelijk gelegen proefputten werd de Weteringloop (bedding en beekdal) opnieuw aangesneden. De beekdalafzettingen bevatte veenlaagjes met klei en resten van elzentakjes. De bedding van de waterloop lag 3.80 meter onder het aangelegde vlak. Een groot aantal putten was volledig verstoord door recente omzettingen van de grond. De overige werkputten leverden een aantal greppels op die bedoeld leken om de waterhuishouding rond de Weteringloop te regelen. Deze sporen lagen nl. in het beekdal van de waterloop. Dit moet van nature een drassig gebied zijn geweest. Ook zijn er een aantal waterkuilen opgegraven en karresporen en begeleidende bermgreppels van de voormalige Huifakkerstraat (zie kadastraal minuutplan)

BR-272-11_2a.jpg  BR-272-11_3a.jpg
In één van de werkputten werd het oude Huifakkerstraatje met twee gedempte bermslootjes zichtbaar. Rechts een doorsnede door de karrensporen die het wegvlak van deze straat vormden.


Ook interessant

Opgraving Rat Verleghstraat zz. 2010
In het najaar van 2010 werd tussen de Rat Verlegstraat en het spoorbaa...
Archeologie
Opgraving NAC stadion / Emerakker 1995
De opgravingen op de (inmiddels in onbruik geraakte naam) Emerakker...
Archeologie
NAC-stadion
In 1993 werd gestart met plannen voor de renovatie van het NAC-stadion...
Bouwwerken
Lege-land-mythe ontkracht
In 1995 startte een archeologisch onderzoek op het toekomstige bedrijv...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads