Opgraving Leursebaan /Greenery 2006

Archeologie
-700 tot 1860
1 / 2
  • De sporen van een klein waterputje, in dit geval een tonputje, worden met een scherpe pen aangekrast  
  • 1
    Enkele putten hadden een zogenaamde "lage spoordichtheid". Op de achtergrond het veilingcomplex "the Greenery"  

In het najaar van 2006 heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden aan de noord- en zuidoostzijde van het veilingcomplex "de Greenery" bij de Leursebaan. Eerder onderzoek aan de zuidzijde, tussen het veilingcomplex en de A16 en op het HSL (shuttle) tracé had veel sporen opgeleverd te dateren vanaf de bronstijd tot in de 17e eeuw. 
Historisch was het terrein van belang gezien de aanwezigheid van de belangrijke middeleeuwse oost-west verbinding, de Leursebaan, en de aanwezigheid van verdedigingslinies uit de Tachtigjarige Oorlog. 

BR-87-06_topo_low.jpg  BR-87-06_1824_low.jpg
Het archeologisch onderzoek geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende onderzoek. In het noorden het HSL onderzoek en in het zuidwesten het onderzoek aan de Leurrsebaan.

Het onderzoek aan de noordzijde, tussen het shuttle tracé en het veilingcomplex, liet een opvallend reliëfverschil zien: het zuidelijke deel van de opgravingsputten lag in het beekdal van de Vinkenburgseloop. Archeologische sporen ontbraken daar nagenoeg. Grondverbeteringssporen ten behoeve van de aanleg van de spoorlijn in 1855 domineerden. Het beekdal is toentertijd omgespit om de waterhuishouding te verbeteren. In één van deze werkputten werd  de 19e eeuwse bakstenen duiker (onderdoorgang) gevonden waarmee de Vinkenburgse Loop onder het spoor door werd geleid. 

  BR-87-06_4.jpg BR-87-06_spinola_low.jpg
Links een werkput aangelegd in het oude spoortracé. Het graven van sleuven diende om de ontwatering te bevorderen. Rechts reconstructie van de voorlopige (rechts) en definitieve linie (links) behorende bij het beleg van Spinola. Geconstateerd werd dat de voorlopige linie in werkelijkheid ca. 60 meter westelijk lag dan in de reconstructie was aangegeven.

 

Prehistorische en middeleeuwse sporen

In het "hoge" gedeelte van de werkputten werden enkele sporen aangetroffen van bijgebouwen uit de IJzertijd. Nog belangrijker waren de sporen van twee boerderijen uit resp. de vroege en volle middeleeuwen. (8e/9e eeuw en 11e/12e eeuw) Deze bewoning sluit waarschijnlijk aan op de nederzettingssporen die al eerder op het shuttle-tracé werden gevonden.

Tachtigjarige Oorlog

In een van de meest oostelijk gelegen werkputten, nabij de mr. Bierensweg werd een gracht blootgelegd die behoorde bij een schans uit 1624. Deze schans behoorde bij de (Spaanse) linie rond de stad.
In het "lage". De Schans was bij het onderzoek op het shuttle-tracé al voor een deel blootgelegd.

BR-87-06_5.jpg BR-87-06_3.jpg
Links een doorsnede door de liniegracht uit 1624, rechts de bakstenen duiker onder het oude spportracé naar Roosendaal. Hierdoor stroomde de Vinkenburgseloop.

In de werkput tussen de Leursebaan en de zuidzijde van het veilingcomplex werd een ca. 4 meter brede gracht aangesneden die behoorde bij de verdedigingslinie uit de Tachtigjarige Oorlog. Een gevonden waterput lijkt uit de late middeleeuwen te stammen. Ook hier was er weer een opvallend verschil in het reliëf, nu door de aanwezigheid van het beekdal van de Kruisloop.

Ook interessant

Opgraving HSL Mr. Bierensweg 2001
In het kader van het zogenaamde "shuttle- tracé" (aansluiti...
Archeologie
Opgraving Leursebaan Greenery  2005
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een aantal terreinen ...
Archeologie
Opgraving HSL Vinkenburg  2001-02
De opgravingslocatie "Vinkenburg" was gelegen ...
Archeologie
Opgraving Heilaarstraat 235 2008
Aan de westzijde van de Heilaarstraat zijn bij een proefopgraving...
Archeologie
Opgraving Heilaarpark  2007/08
In de winter van 2007 heeft er in het plangebied ...
Archeologie
De Hogesnelheidslijn
Al in 1973 was door het kabinet Den Uyl gesproken over een Hoge Snelhe...
Bouwwerken
Lege-land-mythe ontkracht
In 1995 startte een archeologisch onderzoek op het toekomstige bedrijv...
Archeologie
Spoorlijn naar Roosendaal
In 1854 werd vanuit Antwerpen een spoorlijn aangelegd naar de Moerdijk...
Gebieden
Spinola neemt Breda in
Het Twaalfjarig Bestand was nauwelijks ten einde (1621) of de Spanjaar...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads

Nieuwsbrief