Opgraving HSL Prinsenbeek 1999-2002

Archeologie
-700 tot 1250
  • Archeologen zijn bezig om sporen in te meten. Links zijn alle sporen al gecoupeerd om ook een doorsnede te kunnen documenteren.  

Op de vindplaats "Prinsenbeek"  die zich uitstrekte van de Backer en Ruebweg tot aan de Valdijk zijn in 1999 tien proefsleuven (tezamen 800 m2) aangelegd met elk twee opgravingsvlakken. In 2000 en 2002 zijn een deel van deze proefsleuven opgenomen in enkele grote opgravingsvlakken.

BR-106-02_topo_low.jpg BR-106-02_1824_low.jpg
De opgravingsputten op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Het eerste vlak is aangelegd op de overgang van de bouwvoor naar het niet-recentelijk verstoorde deel van het esdekpakket. Op twee plaatsen is van dit deel van het esdek een vak van 1 x 1 m onderzocht. Beide vakken zijn per 10 cm verdiept en gezeefd. Uit het onderzoek blijkt dat waarschijnlijk vanaf de Late Middeleeuwen op het dekzand een esdek is opgeworpen door het toepassen van plaggenbemesting. 

BR-106-00_1.jpg BR-106-00_3.jpg
Links wordt het eerste aangelegde vlak met een metaaldetector onderzocht. Rechts is goed te zien dat onder de omgewerkte bouwvoor een oud esdek (akkerlaag) zichtbaar wordt.

Het tweede vlak, het sporenvlak, is onder het esdek aangelegd. Er is een vrij noordelijk gelegen cluster bewoningssporen aangesneden, vermoedelijk daterend uit de IJzertijd, en een centraal op het terrein gelegen cluster met sporen uit de periode 900-1250 n. Chr.

BR-106-00_6.jpg  BR-106-00_2.jpg
Gecoupeerde paalsporen van een boerderij met dubbele wandstijlen (palen) uit de IJzertijd of Vroeg Romeinse Tijd. Rechts, greppelsporen uit de late Middeleeuwen. Parallelle greppels met een tussenafstand van 2-4 meter wijzen vaak op de aanwezigheid van een "heining" (akkerwal).

Een postmiddeleeuws greppelsysteem omvatte het grootste deel van de vindplaats en strekte zich verder naar het noorden en oosten uit. Op het zuidelijke deel van de vindplaats bevonden zich sporen van recente bebouwing. Vooral duurzame vondstmaterialen als aardewerk, bouwmaterialen en natuursteen zijn bewaard gebleven in de sporen. Veel materiaal was echter in het esdek opgenomen. Het duurzame materiaal is behoorlijk afgesleten, maar nog wel determineerbaar. Meer vergankelijke materialen als bot en onverkoolde zaden zijn niet aangetroffen.

Ook interessant

Opgraving HSL Mr. Bierensweg 2001
In het kader van het zogenaamde "shuttle- tracé" (aansluiti...
Archeologie
Opgraving HSL Westrik,1999-2000
In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft in 1999 een ...
Archeologie
Opgraving HSL leidingtracé 2000
De aanleiding voor dit archeologisch onderzoek was de aanleg ...
Archeologie
Opgraving Gageldonkseweg  1999
Het gebied tussen de tussen de A16, Backer en Ruebweg...
Archeologie
Opgraving Kesteren / Moskes 1997-2000
In 1997 werd het project Breda-west uitgebreid met archeologisch ...
Archeologie
Valdijk (Prinsenbeek)
Valdijk (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Valdijk werd door de toponymist Chr. Buiks reeds genoemd gezien in ...
Gebieden
De Hogesnelheidslijn
Al in 1973 was door het kabinet Den Uyl gesproken over een Hoge Snelhe...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter