Opgraving HSL Mr. Bierensweg 2001

Archeologie
-1500 tot 1250
1 / 3
  • Vroegmiddeleeuwse waterput, opgebouwd uit houten staanders en liggende planken.  
  • 9
    De inhoud van alle waterputten, kuilen en greppels werd in grote zeefmachines gezeefd zodat ook het kleinste vondstmateriaal bewaard bleef  
  • 9
    Grootschalig archeologisch onderzoek in een landschap dat nu doorsneden wordt door het "shuttle-traject"; de aansluiting tussen de HSL en station Breda  

In het kader van het  zogenaamde "shuttle-tracé" (aansluiting van HSL en Breda-Centraal) zijn op deze vindplaats elf proefsleuven aangelegd met elk twee opgravingsvlakken.  In een latere fase zijn een flink aantal proefsleuven opgenomen in grote opgravingsvlakken ten oosten en westen van de Mr. Bierensweg.

BR-54-01_topo_low.jpgBR-54-01_1870_low.jpg
Het onderzoeksgebied "tracé Mr. Bierensweg" op de huidige topografie en op de toporafische kaart van 1869. Links aanluitend het deelgebied "HSL Westrik". Rechtsboven het archeologisch onderzoek Steenakker/Huifakker
De vindplaats strekt zich uit over een brede dekzandrug en wordt in het oosten begrensd door een beekdal van de Bethlehemloop en een zijtak: de Vinkenburgse Loop. Vooral in het oostelijke deel van de vindplaats bleek op enkele plaatsen nog een pakket ongestoord esdek aanwezig. Onder het esdek zijn bewoningssporen uit de IJzertijd en de vroege en late Middeleeuwen bewaard gebleven.
Er werden een huisplattegrond uit de late IJzertijd opgeggegraven, Vijf plattegronden uit de vroege middeleeuwen en één uit de late middeleeuwen. Van drie boerderijen kon aan de hand van de begeleidende bijgebouwen, waterputten en greppels, de erven gereconstrueerd worden.

BR-54-01_8.jpg BR-54-01_1.jpg
Links een opgegraven huisplattegrond uit de Vroege Middeleeuwen. Rechts een deels blootgelegde waterput uit de middeleeuwen met een wand van vlechtwerk. DHet onderzoek naar de twijgen weest uit dat er voor het vlechtwerk een groot aantal soorten hout zijn gebruikt.
Helemaal aan de oostzijde van de vindplaats zijn beekdalafzettingen van de Bethlehemloop en VInkenburgseloop aangesneden, die op één locatie zijn bemonsterd voor pollenonderzoek.  Het waren de veenafzettingen in deze beeklopen die bijzonder veel informatie gaven over het natuurlijk landschap en de invloed van de mens daarop.

Ook zijn enkele brede grachtvormige sporen aangesneden, die na vergelijking met oud kaartmateriaal werden geïdentificeerd als onderdeel van (twee fasen van) aanvals- en verdedigingswerken rond Breda, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog.  Er werd een redoute met een voorliggend verdedigingswerkje, een zogenaamde Halve Maan, gevonden dat in de belegering door Spinola in 1624/25 is aangelegd. Wat verder naar het oosten werd een dubbele gracht opgegraven die behoorde tot de linie van 1637, aangelegd tijdens het beleg van Frederik Hendrik. 

BR-54-01_12.jpg BR-54-01_10.jpg
Links: De opgevulde omgrachting van het redoutje uit 1624/25 zoals deze in het opgravingsvlak zichtbaar werd. Rechts een doorsnede door de dubbele omgrachting behorend bij de belegeringslinie  uit 1637.
Vooral duurzame vondstmaterialen als aardewerk, bouwmaterialen en natuursteen zijn bewaard gebleven. Meer vergankelijke materialen, zoals bot en onverkoolde zaden, zijn in de grondsporen niet aangetroffen. De meest opvallende vondst is een pot uit de midden-Bronstijd, mogelijk een grafurn. Een volslagen geïsoleerde vondst omdat er tijdens deze opgraving geen sporen uit de Bronstijd zijn aangetroffen 

BR-54-01_9.jpg BR-54-01_01BIEV000332KAW-AW3989.jpg
De vondst van kuil met een urn uit de Midden -Bronstijd (1500-1100 v. Chr.). Rechts de urn na conservering en restauratie.

Ook interessant

Opgraving HSL Bethlehemloop 2001
Op vindplaats Bethlehemloop werd tijdens het inventariserend onderzoek...
Archeologie
Opgraving HSL Prinsenbeek 1999-2002
Op deze vindplaats "Prinsenbeek" die zich uitstrekte van de...
Archeologie
Opgraving HSL Westrik,1999-2000
In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft in 1999 een ...
Archeologie
Opgraving Leursebaan /Greenery  2006
In het najaar van 2006 heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden ...
Archeologie
Opgraving HSL Bagven 1999-2000
Het archeologisch onderzoek op het knooppunt Princeville vond plaats ...
Archeologie
Opgraving HSL Vinkenburg  2001-02
De opgravingslocatie "Vinkenburg" was gelegen ...
Archeologie
Opgraving HSL leidingtracé 2000
De aanleiding voor dit archeologisch onderzoek was de aanleg ...
Archeologie
De Hogesnelheidslijn
Al in 1973 was door het kabinet Den Uyl gesproken over een Hoge Snelhe...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter