Opgraving HSL Bethlehemloop 2001

Archeologie
-700 tot -50
1 / 2
  • Langgerekte proefsleuven langs het spoor. Rechtsboven de eerste bouwactiviteiten op bedrijventerrein Steenakker  
  • 9
    Het dal van de Bethlehemloop wordt zichtbaar door de donkere opvulling.  

Op de vindplaats Bethlehemloop werd tijdens het inventariserend onderzoek  laatmiddeleeuws aardewerk in een aantal boringen gevonden. Plaatselijk bevond zich nog een dun esdek op het dekzand. Aan de westzijde van dit onderzoeksgebied bevond zich de Bethlehemloop De aanwezige veenresten in het beekdal zijn bemonsterd en uitvoerig onderzocht.
Omdat de verstorende ingrepen op het terrein voornamelijk bestonden uit het graven van bermsloten is geen proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, maar is besloten deze stroken als definitief onderzoek op te graven. In tegenstelling tot bij andere vindplaatsen werden direct alle sporen afgewerkt. Ook zijn op enkele plaatsen putten uitgebreid onderzocht om structuren compleet te kunnen onderzoeken.

BR-60-01_topo_low.jpgBR-60-01_1824_low.jpg
Het onderzoeksgebied HSL-Bethlehemloop geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek  op bedrijventerrein Huifakker (noordzijde) en Heilaar-Noord (zuidzijde).

Er werden op dit tracé geen huisplattegronden of bijgebouwen aangetroffen. Wel werden enkele spiekertjes gevonden uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Merovingische tijd.  Opvallend was het grote aantal kuilen dat werd aangetroffen, met name in het oostelijke gedeelte, die in de Nieuwe tijd (na1500) konden worden gedateerd. De functie van deze kuilen is niet bekend of niet onderzocht.
De vele greppels behoren tot een drietal te herkennen perceelstructuren en veelal terug te vinden op het kadastraal minuutplan van 1824.  Een dubbele greppel vormde ongetwijfeld de begrenzing van een heining of akkerwal. Deze heiningen hebben vaak een middeleeuwse oorsprong.

BR-60-01_7.jpg BR-60-01_1.jpg
Eén van de vele opgravingssleuven direct aan het spoortracé richting Rotterdam. Rechts de dubbele greppel waartussen zich een akkerwal of heining heeft bevonden. Deze zal ongetwijfeld met bomen en hakhout begroeid zijn.

Ook interessant

Opgraving HSL Mr. Bierensweg 2001
In het kader van het zogenaamde "shuttle- tracé" (aansluiti...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter