Opgraving Heilaarpark 2007/08

Archeologie
-700 tot 1850
1 / 2
  • Archeologen bespreken de sporen die in het vlak zichtbaar worden.  
  • 1
    Overzichtskaart met alle sporen uit de IJzertijd. In lichtpaars de boerderijen en in oranje de bijgebouwen.  

In de winter van 2007 heeft er in het plangebied "landgoed Heilaar" tussen de oude villa en de Heilaarstraat een archeologisch proefonderzoek plaatsgevonden.  Dit is in 2008 voortgezet met een vervolg onderzoek.Het betreffende terrein zal de komende tijd voor woningbouw worden ingericht.
Het noordelijke deel van het onderzoeksgebied sluit direct aan op de noordelijker gelegen bedrijventerreinen en wegtracé's waarop in 1999 opgravingen hebben plaatsgevonden. Ook aan de zuidzijde van het plangebied is er al een groot aantal opgravingen geweest, grotendeels op de nieuw aan te leggen wegtracé's van de Heilaardreef/Heilaarpark en het bedrijventerrein bij de Ettensebaan. 

BR-62-08_topo_low.jpg BR-62-08_1824_low.jpg
Het archeologisch onderzoek uit 2007 en 2008 op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek, voornamelijk uitgevoerd in het kader van het Breda-west project in de periode 1998-2001.

Historisch gezien maakt het terrein deel uit van het akkercomplex "Huifakker". Het opgravingsterrein lag pal naast het laatmiddeleeuwse landgoed Heilaar.
Een tweede serie proefsleuven (westzijde Westerparklaan) lag in het beekdal van de Weteringloop en zal van oorsprong als weiland of hooiland hebben gefunctioneerd.
Een deel van het terrein was verstoord door tuinbouwactiviteiten waarbij de bodem tot grote diepte was doorwoeld. Het noordelijke en westelijke gedeelte leverde sporen op uit de vroeg en midden- ijzertijd waaronder enkele huisplattegronden en een groot aantal spiekers (schuurtjes) 


BR-62-08_2.jpg  BR-62-08_5.jpgSporen van twee IJzertijd boerderijen. Links zoals in het vlak aangetroffen. Rechts met alle sporen gecoupeerd om een beeld te krijgen hoe de houten palen ooit zijn ingegraven.

In het zuidwestelijke gedeelte van het terrein werden greppels aangetroffen die in de late middeleeuwen kunnen worden gedateerd. Dicht tegen het oude landgoed werd een deel van de oude omgrachting gevonden met deels laatmiddeleeuwse vondsten en deels materiaal uit de 17e/18e eeuw.
Opmerkelijk was de aanwezigheid van een overwoekerd kasseien paadje, gericht op het hoofdgebouw van het landgoed. Een zgn. zichtlaan die nog op oude kadasterkaarten aanwezig was.
BR-62-08_7.jpg  BR-62-08_1.jpg
Overzichtsfoto vanuit het noordoosten. Linksboven de nieuwe wijk Heilaarpark. In de proefsleuf is  een laagte zichtbaar, gekenmerkt door een donkere venige opvulling. Rechts overzichtsfoto vanuit het zuidwesten met zicht op het landgoed Heilaar.

Ook interessant

Opgraving A. Klaassenstraat 2003/04
In verband met het bouwrijp maken van een nieuw bedrijventerrein ten n...
Archeologie
Opgraving Leursebaan /Greenery  2006
In het najaar van 2006 heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden ...
Archeologie
Opgraving Heilaarstraat 235 2008
Aan de westzijde van de Heilaarstraat zijn bij een proefopgraving...
Archeologie
Leursebaan (buiten-gebied Princenhage)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude ...
Gebieden
Het oudste graf
In Heilaar-Noord werd het tot nu toe oudste graf van Breda teruggevond...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief