Opgraving HSL Effen-Noord 2000-01

Archeologie
-7000 tot 1250
  •  

De vindplaats Effen-Noord bevond zich net ten noorden van de Aa of Weerijs, daar waar de rivier naar het oosten buigt om onder de HSL en A16 door te stromen. Het zuidelijk gedeelte van de put vormt van oorsprong de helling van de dekzandrug naar het beekdal. Daar bovenop lag een tamelijk dik bouwlanddek. In 2000 zijn er enkele proefsleuven getrokken. Het resultaat was zodanig dat het onderzoeksterrein in 2001 fors is uitgebreid. In de beekafzettingen en de flank van de dekzandrug is een aantal vuurstenen werktuigen gevonden te dateren in het mesolithicum en neolithicum. Effen-Noord was de grootste vindplaats van vuursteen in het HSL traject. 

BR-102-01_topo_low.jpgBR-102-01_1824_low.jpg
Het onderzoeksgebied op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologisch onderzoek

Op de dekzandrug werden de erven van twee ijzertijdboerderijen gevonden met de bijbehorende waterputten. Naast een groot aantal aardewerkscherven werden er veel fragmenten van (natuurstenen) slijpstenen en maalstenen gevonden. De bewoning op deze dekzandrug moet nog tot ver in de Romeinse tijd hebben doorgelopen. Uit de vroege middeleeuwen zijn er nauwelijks sporen aangetroffen. Uit de periode tussen 1000 en en 1250 zijn minimaal zes boerderijen opgegraven, grotendeels met een bootvormige (uitbollende) grondvorm. Deze boerderijen zijn terug te voeren tot een tweetal erven. Ook hier werden er weer boomstamwaterputten gevonden waar voldoende aardewerk in werd gevonden voor een globale datering.

BR-102-01_1.jpg  BR-102-01_5.jpg
Om de 12e eeuwse boomstamwaterput uit te graven was het nodig om bronbemaling te plaatsen

Ook interessant

Opgraving HSL Westrik,1999-2000
In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft in 1999 een ...
Archeologie
Opgraving HSL Bagven 1999-2000
Het archeologisch onderzoek op het knooppunt Princeville vond plaats ...
Archeologie
Opgraving HSL Vinkenburg  2001-02
De opgravingslocatie "Vinkenburg" was gelegen ...
Archeologie
Opgraving HSL leidingtracé 2000
De aanleiding voor dit archeologisch onderzoek was de aanleg ...
Archeologie
Effenseweg (Effen)
Effenseweg (Effen) 1500 tot heden
Het dorp Effen is een van de meest recent ontstane dorpen in de gemeen...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief